สรุปสาระสำคัญจากการประชุม สถ. ครั้งที่ 1/2551 และการประชุมปรึกษาหารือในเรื่องการปฏิบัติราชการระหว่างผู้บริหาร สถ. และ ทถจ.(ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.2/ว215) 25 เม.ย. 2551
การสัมมนาโครงการจัดตั้งและสัมมนาสมัชชาตลาดสดแห่งประเทศไทย (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว860) 25 เม.ย. 2551
ข่าวสารการจัดวางระบบควบคุมภายในของ อปท.เป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ 2551 24 เม.ย. 2551
รับ สมัครสอบคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่ง ตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับ 8ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 (มท 0802.4/ว864) 24 เม.ย. 2551
การแต่งตั้งและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (คำสั่ง 257-260/2551) 24 เม.ย. 2551
การจัดซื้อหนังสือและสื่อการเรียนการสอนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.2/ว1259) 23 เม.ย. 2551
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (มท 0803/ว845) 23 เม.ย. 2551
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาการศึกษา) 23 เม.ย. 2551
การแต่งตั้งผู้ดูแลเด็กจากพนักงานจ้างทั่วไปเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (มท 0893.4/ว846) 22 เม.ย. 2551
โครงการอบรมผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอล และวอลเลย์บอลชายหาด โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนมาก ที่ มท 0893.4/ว781) 22 เม.ย. 2551
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2551 รุ่นที่ 14 ระหว่างวันที่ 30 เม.ย.-5 พ.ค. 2551(ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.4/ว837) 22 เม.ย. 2551
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในระบบรับและนำเงินส่งคลัง (มท 0803/ว840) 22 เม.ย. 2551
การเตรียมความพร้อมในการใช้ผังบัญชีมาตรฐานที่ปรับปรุงใหม่ (ด่วนที่สุด ที่ มท 0803/ว839) 22 เม.ย. 2551
ทุนฝึกอบรมข้าราชการ ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2551 ของสำนักงาน ก.พ. (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว834) 22 เม.ย. 2551
ขอเชิญติดตามชมและรับฟังการอ่านสารของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในวันเทศบาล (มท 0801.3/ว212) 22 เม.ย. 2551
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (มท 0803/ว785) 21 เม.ย. 2551
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (มท 0803/ว787) 21 เม.ย. 2551
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (มท 0803/ว728) 21 เม.ย. 2551
การกำหนดแบบการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (มท 0803/ว786) 21 เม.ย. 2551
ประมวลมติคณะรัฐมนตรีเรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (มท 0803/ว739) 21 เม.ย. 2551
<< หน้าแรก...     756      757      758      759     (760)     761      762      763      764     ....หน้าสุดท้าย >> 837
 
   
 
โทร 056-227-775 website : www.naxsolution.com
จำนวนผู้เข้าชม 24,882,040 เริ่มนับ 30 มิ.ย. 2551