สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก) ของ อปท. คลิ๊กที่นี่
 
 
ขอเชิญประชุมเครื่อข่ายคณะกรรมการสอบสวนฯ [ 12 ม.ค. 2561 ]   อ่าน 544 
ประกาศ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่องกำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของ [ 7 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 2754 
 
 
 
 
อบต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก ขอเชิญร่วมแห่เทียนเข้าพรรษา ๙ วัด เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปีงบแระมาณ ๒๕๖๑ [ 18 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 17 
อบต.ศรีภิรมย์ เปิดโครงการหนูน้อยวัยใสใส่ใจสุขภาพ [ 18 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.ศรีภิรมย์ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าว หมู [ 18 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.นิคมพัฒนา โครงการอบรมแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชน [ 18 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.ศรีภิรมย์ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง หมู่ที่ [ 18 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.นิคมพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.ศรีภิรมย์ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบจ่ายน้ำประปา [ 18 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
ทต.บึงระมาณ จิตอาสาทำความ ดี ด้วยหัวใจ เทศบาลตำบลบึงระมาณ [ 18 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 5 
อบต.นครป่าหมาก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประ [ 18 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.บึงพระ วารสารข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพระ ฉบับที่ 3 กรกฎาคม 2561 [ 18 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
ทต.บางกระทุ่ม [ 18 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
ทต.บางกระทุ่ม [ 18 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
ทต.ห้วยแก้ว ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของกรมทางหลวงชนบท [ 18 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 4 
อบต.หอกลอง กิจกรรมรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ในพื้นที่ตำบลหอกลอง ทุกหมู่บ้าน [ 18 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 5 
ทต.สนามคลี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้ [ 18 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
 
 
 
 
 
 
ติดตามการประเมินผู้บริหารองค์กร (ผู้บริหารท้องถิ่น) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.1/3687 ลว 18 ก.ค.61  [ 18 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 36 
การติดตามการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารองค์การ) ด่วนที่สุด ที่ มท 0812/ ว2146 ลว 11 ก.ค.61  [ 13 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 146 
การขอรับการสนับสนุน งปม.โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการ 2559 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 235 ลว 12 ก.ค. 61 [ 12 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 264 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 3682 ลว 18 ก.ค. 61 [ 18 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 7 
ขอเชิญเข้าร่วมงานการจัดเวทีสานพลังสร้างฐานสุขให้คนไทย ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 3680 ลว 18 ก.ค. 61 [ 18 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 7 
ขยายเวลาโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2561ฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว3679 ลว 18 ก.ค. 61 [ 18 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 10 
การสนับสนุนขับเคลื่อนกิจรรม "ประกวดวัดร่มเย็นจังหวัดพิษณุโลก ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว242 ลว 16 ก.ค.61 [ 18 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 6 
สำรวจงานวิจัยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำเองฯ ที่ พล 0023.1/487 ลว.11 ก.ค. 2561  [ 17 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 34 
การสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรม "ประกวดวัดร่มเย็นจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2561" ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว239 ลว 16 ก.ค.61  [ 17 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 48 
การเข้าประชุมผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 6/61 พล 0023.1/ว 3636 ลว 16 ก.ค.61 [ 16 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 81 
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาโครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลเพื่อต่อต้านการทุจริตของ สตง. ด่วนที่สุด ที่ ิพล 0023.4/ว 3617 ลว 16 ก.ค.2561  [ 16 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 83 
ขอเชิญประชุมเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาสู่ความยั่งยืน "คนไทยไม่เจ็บป่วยฉุกเฉิน" ด่วนที่สุด ที่พล0023.3/ว3616 ลว 16 ก.ค.61  [ 16 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 46 
ขอส่งแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอันเกิดจาก (ฤดูผน) พ.ศ. 2561 และแผนการจัดสรรน้ำและเพาะปลูกพืชฤดูฝน ในเขตชลประทาน พ.ศ.2561 ด่วนมาก ที่ พล 0023.3/ว3614 ลว 16 ก.ค. 61 [ 16 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 38 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2542 งวดที่ 5/61 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว3526 ลว 12 ก.ค.61  [ 16 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 65 
การใช้ใบเสร็จรับเงินจากช่องทางการให้บริการด้านอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักฐานประกอบการเบิกค่าเช่าบ้าน พล 0023.5/ว 3566 ลว 12 ก.ค.61  [ 16 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 59 
บัญชีนวัตกรรมไทย พล 0023.5/ ว 234 ลว 12 ก.ค. 61  [ 16 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 34 
แนวทางปฏิบัติในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้า ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว233 ลว 12 ก.ค.61  [ 16 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 26 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ. จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนมิถุนายน 2561 ให้แก่ อปท.  [ 16 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 45 
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่ อปท. ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ที่ พล 0023.5/ว3564 ลว 12 ก.ค. 2561 [ 16 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 43 
อเชิญเป็นวิทยากรชี้แจงความเข้าใจเกี่ยวกับงานก่อสร้างตาม พรบ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ด่วนที่สุด ที่พล 0023.3/ว3591 ลว 13 ก.ค.61  [ 13 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 67 
 
 
 
 
คำถาม ปัญหาการเลื่อนขั้นเงินเดือนไม่เป็นธรรม (18 ก.ค. 2561)    อ่าน 0  ตอบ 0  
นักวิชาการพัสดุอยากโอนย้าย (16 ก.ค. 2561)    อ่าน 100  ตอบ 2  
รับโอนย้าย นวก.การเงินและบัญชี และตรวจสอบภายใน (16 ก.ค. 2561)    อ่าน 27  ตอบ 0  
 
 
 


ทต.บางกระทุ่ม [ 18 ก.ค. 2561 ] อ่าน 3 


ทต.บางกระทุ่ม [ 18 ก.ค. 2561 ] อ่าน 3 
 
 
 
 
ติดตามการประเมินผู้บริหารองค์กร (ผู้บริหารท้องถิ่น) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.1/3687 ลว 18 ก.ค.61  [ 18 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 36 
การติดตามการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารองค์การ) ด่วนที่สุด ที่ มท 0812/ ว2146 ลว 11 ก.ค.61  [ 13 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 146 
การขอรับการสนับสนุน งปม.โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการ 2559 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 235 ลว 12 ก.ค. 61 [ 12 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 264 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 3682 ลว 18 ก.ค. 61 [ 18 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 7 
ขอเชิญเข้าร่วมงานการจัดเวทีสานพลังสร้างฐานสุขให้คนไทย ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 3680 ลว 18 ก.ค. 61 [ 18 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 7 
ขยายเวลาโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2561ฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว3679 ลว 18 ก.ค. 61 [ 18 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 10 
การสนับสนุนขับเคลื่อนกิจรรม "ประกวดวัดร่มเย็นจังหวัดพิษณุโลก ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว242 ลว 16 ก.ค.61 [ 18 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 6 
สำรวจงานวิจัยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำเองฯ ที่ พล 0023.1/487 ลว.11 ก.ค. 2561  [ 17 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 34 
การสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรม "ประกวดวัดร่มเย็นจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2561" ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว239 ลว 16 ก.ค.61  [ 17 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 48 
การเข้าประชุมผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 6/61 พล 0023.1/ว 3636 ลว 16 ก.ค.61 [ 16 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 81 
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาโครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลเพื่อต่อต้านการทุจริตของ สตง. ด่วนที่สุด ที่ ิพล 0023.4/ว 3617 ลว 16 ก.ค.2561  [ 16 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 83 
ขอเชิญประชุมเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาสู่ความยั่งยืน "คนไทยไม่เจ็บป่วยฉุกเฉิน" ด่วนที่สุด ที่พล0023.3/ว3616 ลว 16 ก.ค.61  [ 16 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 46 
ขอส่งแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอันเกิดจาก (ฤดูผน) พ.ศ. 2561 และแผนการจัดสรรน้ำและเพาะปลูกพืชฤดูฝน ในเขตชลประทาน พ.ศ.2561 ด่วนมาก ที่ พล 0023.3/ว3614 ลว 16 ก.ค. 61 [ 16 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 38 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2542 งวดที่ 5/61 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว3526 ลว 12 ก.ค.61  [ 16 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 65 
การใช้ใบเสร็จรับเงินจากช่องทางการให้บริการด้านอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักฐานประกอบการเบิกค่าเช่าบ้าน พล 0023.5/ว 3566 ลว 12 ก.ค.61  [ 16 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 59 
บัญชีนวัตกรรมไทย พล 0023.5/ ว 234 ลว 12 ก.ค. 61  [ 16 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 34 
แนวทางปฏิบัติในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้า ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว233 ลว 12 ก.ค.61  [ 16 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 26 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ. จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนมิถุนายน 2561 ให้แก่ อปท.  [ 16 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 45 
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่ อปท. ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ที่ พล 0023.5/ว3564 ลว 12 ก.ค. 2561 [ 16 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 43 
อเชิญเป็นวิทยากรชี้แจงความเข้าใจเกี่ยวกับงานก่อสร้างตาม พรบ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ด่วนที่สุด ที่พล 0023.3/ว3591 ลว 13 ก.ค.61  [ 13 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 67 
 
 
 
 
กลุ่มจักสาน
ข้าวไรซ์เบอร์รี่อินทรีย์มาตรฐาน ORGANIC THAILAND
 
 
   
 
 
 
 
 
  คุณอยากให้ สถ.จ. จัดอบรม เรื่องอะไรมากที่สุด
  พื้นฐานด้านการจัดการบุคลากร
  การจัดการทรัพย์ยากรในพื้นที่
  คอมพิวเตอร์พื้นฐาน
  การใช้ internet และ e-mail
 
 

ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
 
เริ่มนับ วันที่ 30 มิ.ย. 2551
 
โทร 056-227-775 website : www.naxsolution.com
จำนวนผู้เข้าชม 21,003,740 เริ่มนับ 30 มิ.ย. 2551